9 TH

LIVE SUMMIT ON

CHRONIC TOTAL OCCLUSION

02 - 04, JUNE 2023

JW Marriott Sahar, Mumbai

Dr. Alexander Avran
France

Dr. Atsunori Okamura
Japan

Dr. Gerald Wernar
Germany

Dr. Kenji Kawajari
Japan

Dr. Kenya Nasu
Japan

Dr. Nagamatsu Wataru
Japan

Dr. Yamane Masahisa
Japan

Dr. Yuzi Hamazaki
Japan

Dr. Sudhir Rathore
UK

Dr. Kota Tanaka
Japan